Waardebepaling door een erkende schatter

notities opmeten woning

Het taxeren van vastgoed lijkt eenvoudiger dan ooit door allerlei online schattingstools, maar dit is echter schijn. Het in bezit zijn van de nodige ervaring en kennis van de vastgoedmarkt is een essentiële must.

Het laten opstellen van een schatting kan omwille van verscheidene redenen plaatsvinden: hypotheekwaarborg, nalatenschap, familiale regelingen, gerechtelijke dossiers, verkoop, renovatie…

Anja Claessens

Waardering bij aankoop en verkoop

Als verkoper is het kennen van de huidige marktwaarde van uw goed van essentieel belang om een vlotte en correcte verkoop te laten plaatsvinden.

Voor het kopen van een onroerend goed wenst u als koper niet teveel te betalen. Daarom is het raadzaam om een taxatie te laten opstellen zodat u de correcte marktprijs weet.

Indien er renovatiewerken dienen uitgevoerd te worden aan het pand, maak ik een raming van deze kosten zodat u een idee krijgt van het totale kostenplaatje.

Anja Claessens

Waardering bij aanvraag lening

Kredietinstellingen streven naar zekerheid. Veel banken vragen om bij aankoop of renovatieproject een waardebepaling te laten uitvoeren.

Het schattingsverslag voldoet aan de vormvereisten voorgeschreven door diverse financiële instellingen.

Anja Claessens

Waardering bij verdeling van echtscheiding

Bij een ontbinding van het gemeenschappelijk vermogen kunnen er discussies ontstaan. Hierbij kunt u een onafhankelijke schatter aanstellen om de waarde te bepalen van het onroerend goed. Dit brengt dan ook duidelijkheid voor alle belanghebbende partijen.

Opmaak van waardebepaling in
Oost- en West-Vlaanderen

VLABEL waardebepaling

Wat is een VLABEL – Schatting?

Een VLABEL taxatie  is een waardebepaling van onroerende goederen die als bindend en correct worden beschouwd, mits deze zijn opgesteld door een Erkend Schatter – expert volgens de vormvereisten van het kwaliteitscharter voor schattingsverslagen opgesteld door de Vlaamse Belastingsdienst.

Een erkende VLABEL taxatie geeft u de zekerheid dat u een correct bedrag doorgeeft aan de Vlaamse Belastingdienst, die de geschatte waarde zal aanvaarden.

In geval van tekortschatting bij de aangifte van een nalatenschap schrijft het wetboek van successierechten, dat de bevoegde ambtenaar kan overgaan tot herschatting van de goederen in kwestie. Indien uit de herschatting blijkt dat er een hogere waarde aan het goed toegekend wordt, dienen niet alleen bijkomende successierechten maar tevens boetes en intresten betaald te worden.
Bijkomend kan het taxatieverslag door de erfgenamen gebruikt worden om uit onverdeeldheid te treden.

Wanneer kiezen voor een erkende VLABEL schatting?

Vraag een schatting aan