Algemene voorwaarden

Algemeen

1. Anja Claessens is een éénmanszaak met adres te Suikerstraat 40, 9180 Moerbeke en is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0882.716.727

2. Verzekering via collectieve polis onderschreven door het BIV bij de maatschappij AXA Belgium NV onder het nummer 730.390.160 aangevuld met activiteit energiedeskundige via Concordia verzekeringsmaatschappij.

3. Anja Claessens behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Uitvoering, werkwijze

4. Elke schatting/epc is gebaseerd op een visuele inspectie en opname door één of meer deskundigen. Er worden geen voorwerpen verplaatst. Derhalve wordt geen diepgaand onderzoek gedaan naar de bouwkundige en technische staat van het onroerend goed. Met eventuele verborgen of onzichtbare gebreken kan geen rekening gehouden worden. Ook draagt de deskundige geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke factoren.

5. De werking van apparaten en toestellen wordt niet nagegaan. Er wordt ook niet nagegaan of ze in overeenstemming zijn met de geldende wetten en voorschriften ter zake.

6. Bij een schatting wordt ervan uitgegaan dat alle eventuele wettelijk vereiste goedkeuringen en vergunningen met betrekking tot het object aanwezig zijn, tenzij anders vermeld.

7. Voor een schatting wordt geen gedetailleerde opmeting uitgevoerd. Als er bij het schattingsverslag schetsen of plannen worden toegevoegd, hebben die tot doel een visuele voorstelling te geven, zonder dat de afmetingen nauwkeurig worden vastgesteld.

8. Een schatting is steeds een momentopname, afhankelijk van externe factoren (markt, ligging, gegevenheid etc….). Als momentopname dient zij ook in die zin steeds te worden aanzien en gehandhaafd.

9. Anja Claessens verklaart geen persoonlijke belangen te hebben bij het opstellen van het rapport.

Offertes en aanbiedingen

10. Wanneer de opdracht na het ontvangen van de opdrachtbevestiging en zonder opstart van het project (plaatsbezoek), wordt geannuleerd, zullen de reeds gemaakte dossierkosten aan minimaal 15% van de afgesproken offerteprijs, aan de opdrachtgever worden aangerekend. Bij annulatie van de opdracht na het opstarten van het project (plaatsbezoek), zal minimum 75% van de afgesproken offerteprijs aan de opdrachtgever worden doorgerekend.

Leveringstermijn

11. De in onze schriftelijke bevestiging of anderzijds schriftelijk opgegeven opleveringstermijnen berusten steeds op een raming. Overschrijdingen van de opleveringstermijnen – anders dan in gevallen van opzet of grove schuld door ons – geeft opdrachtgever nimmer het recht om schadevergoeding te vorderen of een korting toe te passen.

12. Anja Claessens doet er alles aan om aan haar klanten een optimale dienstverlening te verstrekken. Een vlotte interactie en samenwerking tussen Anja Claessens en klant is daarbij zeer belangrijk. De dienstverlening is immers maatwerk, gebaseerd op concrete feiten. De klant dient ongevraagd en onmiddellijk alle informatie te verstrekken die met de opdracht verbonden is. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens., informatie en stukken. Indien de klant zijn noodzakelijke medewerking niet, niet tijdig of niet conform de afspraken verleent, staat het Anja Claessens vrij om voor de klant geen werkzaamheden meer te verrichten en zich geheel aan de zaak te onttrekken. Anja Claessens is niet aansprakelijk voor enige schade die uit deze onttrekking zou kunnen voortvloeien.

Gebruik gerapporteerde gegevens

13. Gerapporteerde gegevens mogen slechts worden gehanteerd voor het doel waarvoor zij volgens de in de opdracht beschreven werkzaamheden zijn verzameld. Het gebruiken van gegevens door opdrachtgever of derden voor andere doeleinden, geschiedt voor risico van de gebruiker.

14. Anja Claessens is niet aansprakelijk voor conclusies die anderen verbinden aan de door mij verstrekte gegevens.

15. De verbintenissen zijn geen resultaatsverbintenissen maar middelenverbintenissen. Alle opdrachten worden naar best vermogen uitgevoerd. Een schatting houdt bijgevolg geen garanties in bij eventuele verkoop.

Prijzen, facturen en betalingen

16. Anja Claessens rekent haar dienstverlening aan volgens uurtarieven of andere methoden, dewelke in overeenkomst met de klant zijn bepaald. Het tarief wordt mede vastgelegd op basis van de aard, de complexiteit, de inzet en het dringend karakter van de zaak.

17. De facturen zijn steeds betaalbaar op de maatschappelijke zetel, netto, zonder korting en uiterlijk op 14 kalenderdagen na factuurdatum. Ieder factuur die onbetaald blijft op de vastgestelde vervaldag zal van rechtswege, automatisch en zonder aanmaning een verwijlintrest en schadevergoeding verschuldigd zijn van 12% op jaarbasis met een minimum van 10 euro. Per betalingsherinnering zal een administratieve kost van 25 euro worden aangerekend, los van eventuele verwijlintrest en schadevergoeding.

18. Eventuele klachten dienen schriftelijk en binnen de 8 dagen naar de maatschappelijke zetel gestuurd te worden met een duidelijke omschrijving van de gebreken die Anja Claessens in staat zal stellen volledige kennis te nemen van de zaak, zo niet worden ze niet meer aanvaard.

Geschillen

19. Eventuele geschillen worden behandeld door de rechtbanken van Gent. Enkel het Belgisch Recht is van toepassing. Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur minnelijk.

Privacy

20. Uw persoonsgegevens worden door Anja Claessens verwerkt voor klantenbeheer en de boekhoudkundige verwerking ervan op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling. U kan, via een verzoek op info@anjaclaessens.be altijd vragen welke gegevens er over u verwerkt worden en ze desgevallend laten verbeteren of wissen of als u vragen heeft over de manier waarop uw gegevens verwerk worden. Daarbij is het mogelijk dat Anja Claessens u vraagt om uw identiteit te bewijzen. Bent u het niet eens met de manier waarop Anja Claessens uw gegevens verwerk, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).